Ochrana osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre správcu web stránky myPMCom spoločnosť 2BCognitus veľmi dôležité a ich ochrana je pre našu spoločnosť samozrejmosťou.

Radi by sme Vám preto poskytli podrobné informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké sú
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek nejasností nás pokojne kontaktujte písomne na e-mailovej adrese myps@2bcognitus.com alebo na adrese Letná 27, 040 01 Košice.

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť 2BCognitus s.r.o., so sídlom
Lackova 25, 040 18 Košice, korešpondenčná adresa: Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 36 603 601, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I . Oddiel: Sro Vložka č. 17727/V.
Na 2BCognitus s.r.o. sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese: myps@2bcognitus.com alebo na adrese Letná 27, 040 01
Košice. Ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich spracúvanie.
Spoločnosť 2BCognitus Vás chce ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je daný konkrétnym účelom spracúvania.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ SPRACÚVAVA
Spoločnosť sa zaoberá spracovávaním takých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre organizovanie aktivít komunity myPMCom. Spracúvame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje:
• meno a priezvisko
• použivateľské meno – Login
• oblasť pôsobenia (napr. stavebníctvo, IT…)

Kontaktné údaje:
• meno a priezvisko
• e-mail

3. ÚČELY NA AKÉ SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE
2BCognitus s.r.o. spracúva osobné údaje výhradne za účelom organizovania aktivít komunity myPMCom (stretnutia, diskusie).

4. DOBA ULOŽENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje vymazávame z našich databáz a informačných systémov po zrušení členstva myPMCom.

5. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje získavame:
• od Vás pri žiadosti o členstvo v komunite myPMCom.

6. POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Spoločnosť 2BCognitus s.r.o. ako prevádzkovateľ je povinná Vás informovať:
• či je poskytovanie údajov opodstatnené na základe zákona;
• či ste povinný poskytnúť vaše osobné údaje; a aký dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

7. PLÁNOVANIE PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť 2BCognitus, nemá v úmysle preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.

8. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
Osobné údaje nebudú spravované na marketingové účely.

9. PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov je možné uplatňovať tieto práva:
• Právo na prístup k osobným údajom
• Právo na prenosnosť údajov
• Právo na opravu
• Právo byť zabudnutý
• Právo namietať
• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V praxi to znamená, že máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných údajov, máte právo požiadať o prenos osobných
údajov inej spoločnosti, máte možnosť nahlásiť zmenu niektorého osobného údaju, máte možnosť požiadať o vymazanie, resp. zabudnutie vašich osobných údajov, máte právo požadovať vysvetlenie procesu spracovania osobných údajov a máte právo v akomkoľvek okamihu sa obrátiť na dozorný orgán v otázkach spracúvania osobných údajov.
Dozorným orgán vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, dostupný online na webovej adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

10. UPLATNENIE PRÁV V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Uplatnenie práv je možné zaslaním e-mailu na adresu myps@2bcognitus.com alebo písomne na adrese spoločnosti
2BCognitus s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice

11. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
K vašim osobným údajom má prístup spoločnosť 2BCognitus, ktorá je prevádzkovateľom, jej zamestnanci a aj poskytovatelia IT
služieb, ktorí sú tiež viazaní dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedajúcich požiadavkám platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. KONTAKTOVATOVANIE SPOLOČNOSTI 2BCOGNITUS
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať, a to na e-mailovej adrese myps@2bcognitus.com
alebo písomne na adresu 2BCognitus s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice

Dňa 31. 5. 2019
Ing. Rudolf Christopher Takáč
konateľ spoločnost